Хьасанэкъо Мурат шIэныгъэлэжьхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэгъагъэхэмрэ субтропическэ культурэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо институтым» и Адыгэ къутамэу Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Цветочнэм щыIэм иIофышIэхэм бэмышIэу аIукIагъ.

Адыгэ къутамэр зыфэгъэзэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэм зэу ащыщ Адыгэ Республикэм икъушъхьэлъапэхэм къащыкIын ылъэкIыщт щай лъэпкъхэу чъыIэм щымыщынэхэрэр IMG_0325къыхэхыгъэнхэр.

Щаимрэ субтропическэ культурэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо институтым иIофышIэхэм апэ дэдэ 1938-рэ илъэсым имэлылъфэгъу — ижъоныгъокIэ мазэхэм щаир Адыгеим щалэжьэу рагъэжьэгъагъ. Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Шунтук, Мыекъопэ опытнэ станциеу ВИР-м, поселкэхэу Севастопольскэм, Меркулаевкэ, Дагестанскэм щай хьасэхэм ащадэлажьэщтыгъэх. СССР-р зызэбгырэзыжь нэуж Адыгэ опорнэ пунктыр къэгъагъэхэмрэ субтропическэ культурэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо институтым хагъэхьажьыгъагъ. Нэужым, 2006-рэ илъэсым, Адыгэ къутамэ ар хъужьыгъэ.

Къэралыгъо Думэм идепутат Адыгэ къутамэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ зэIукIэм щафэгушIуагъ: «Урысыем инаукэ и Мафэ зыщыхагъэунэфыкIырэм ехъулIэу непэ тызэрэзэIукIагъэр къызфэзгъэфедэзэ, шъо, шIэныгъэлэжьхэм, шъуимэфэкIкIэ сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм гъот арылъынэу, шъуиIофшIэнкIэ гъэхъэгъакIэхэр шъушIынэу сышъуфэлъаIо сшIоигъуагъ».

Хьасанэкъо Мурат Адыгэ къутамэм ипащэхэм ягъусэу поселкэу Цветочнэм дэт музеим иэкспонатхэм нэIуасэ зафишIыгъ.

«ШъуиIофышIэхэр тарихъым икъэухъумэн зэрэфэсакъыхэрэр, музеим къычIахьэхэрэм мэхьанэшхо зиIэ къэбархэр алъыгъэIэсыгъэнхэм лъэшэу зэригъэгумэкIыхэрэр нэрылъэгъу сфэхъугъ», — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Къэралыгъо Думэм идепутат научнэ-производственнэ базэми нэIуасэ зыфишIыгъ.

«ПчыхьакIэ Эдуард Кимэ ыкъор зипэщэ Адыгэ къутамэм щылажьэхэрэм тиреспубликэ зэрыгушхорэ щаим икъэгъэкIынкIэ Iофышхо зэрашIэрэр, ащкIэ Адыгеим щытхъу къызэрэфахьырэр слъэгъунэу непэ амал сиIагъ. Анахь шъхьаIэр научнэ-производственнэ Iофым щыщхэр ежь шIэныгъэлэжьхэм мылъкушхо памыгъэкIуадэу къызэрэхахыгъэр ары», — хигъэунэфыкIыгъ Къэралыгъо Думэм идепутат.

Къандор Андзор.

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.

 Официальный сайт республиканской газеты «Адыгэ макъ» 8.02.2017 г.:http://www.adygvoice.ru/wp/хьасанэкъо-мурат-шiэныгъэлэжьхэм-афэ/

Комментарии запрещены.

Биография

Хасанов Мурат Русланович

родился 10 декабря 1970 года в ауле Егерухай, Кошехабль­ского района, Краснодар­ского края.
С 1984 года начал заниматься борьбой дзюдо - самбо, за карьеру спортсмена принял участие во множестве соревнований всероссийского и международного уровня, и стал победителем 19 чемпионатов России, 7 чемпионатов Европы, 11 чемпионатов мира и 8 кубков мира по самбо, а также является бронзовым призером Чемпионата СССР, бронзовым призером кубка мира, чемпионом России по дзюдо. Подробнее