Унэшхор зэIукIэпIэшIу тфэхъугъ

Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм самбэмкIи, дзюдомкIи медальхэр къащыдэзыхыгъэхэр Кобл Якъубэ ыгъэсагъэх. Тренер цIэрыIом фэгъэхьыгъэ я 5-рэ шIэжь зэнэкъокъур Мыекъуапэ мэкъуогъум и 10 — 11-м щыкIуагъ. Урысыем ишъолъыр 16-мэ къарыкIыгъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Спорт зэнэкъокъум икъызэIухын ехьылIэгъэ зэIукIэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 ичемпионэу Хьасанэкъо Мурат, Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэхэу Владимир Невзоровыр ыкIи Мудрэнэ Бислъан, джэрз медальхэр Олимпиадэ джэгунхэм къащызыхьыгъэхэу Емыж Арамбый ыкIи Тао Хьасанбый, дунаим дзюдомкIэ ичемпионэу Лъэцэр Хьазрэт, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

IMG_0227Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналисткэу ТIэшъу Светланэ зэрищэгъэ зэIукIэгъум щыхигъэунэфыкIыгъ Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум еплъы зышIоигъохэр бэ зэрэхъухэрэр. Ахэр Урысыем ишъолъырхэм, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэурэ IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэх. Спорт зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъэх Адыгеим иартистхэр.

ОрэдыIо цIэрыIоу Быщтэкъо Азэмат Адыгэ хэкоу игупсэм фэгъэхьыгъэр къызыхедзэм, залым чIэсхэр ыгъэгушхуагъэх. Уилъэпкъ, уихэку ящытхъу орэдкIэ зэхябгъэхыныр сыда зымыуасэр?!

Дунаим щызэлъашIэрэ лъэпкъ ансамблэу «Налмэсым» иоркестрэ адыгэ орэдышъохэр ыгъэжъынчыгъэх. Купым ихъулъфыгъэ къэшъуакIохэр зэкIужьэу фэпагъэх. Лъэпкъ шэн-хабзэхэр, хьакIэщхэм ащызэрахьэщтыгъэ Iофыгъохэр дахэу къагъэлъэгъуагъэх.

Урысыем ыкIи Адыгеим якъэралыгъо гимнхэр залым зэрэщыIухэрэм гур ыIэтырэ къодыеп. Гугъэм кIуачIэ къыпхелъхьэ, тиреспубликэ гупсэ Урысыем имызакъоу, дунаим нахьышIоу зэрэщашIэщтым цыхьэ фэошIы.

«Кобл Якъуб»

Джары спорт Унэшхом цIэу фаусыгъэр. Кобл Якъубэ лъэшэу шIоигъуагъ спорт Унэшхом игъэпсын псынкIэу аухынэу, спорт еджапIэ ныбжьыкIэхэм, тренерхэм афэхъунэу, хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэр щызэхащэхэзэ ашIынэу. Тхьаегъэпсэух тиIэшъхьэтетхэр, IофшIэным зэхэщакIо фэхъугъэхэр. Якъубэ зыкIэхъопсыщтыгъэ Унэшхор Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ, зэIукIэпIэшIу тфэхъугъ.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Урысыем изаслуженнэ тренерэу ЕмкIуж Мыхьамэт къызэрэтиIуагъэу, бэнакIохэм IэпэIэсэныгъэ ин къагъэлъэгъуагъ.

— Кобл Якъубэ дэгъоу сшIэщтыгъэ, сиупчIэжьэгъугъ, — къытиIуагъ ЕмкIуж Мыхьамэт. — ИшIушIагъэкIэ гъашIэм къыщытхэт. ЗэхэщакIохэм гъунэ имыIэу тафэраз.

Бэнэгъухэр

IMG_0452Гъэзетеджэхэм ялъэIухэр къыдэтлъытэхэзэ, спортсмен цIэрыIохэм, зэнэкъокъур зэрэкIуагъэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр джыри къыхэтыутыщтых. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Мудрэнэ Бислъан, кг 60, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. ХэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр зэхэщакIохэм къыфагъэшъошагъэх. Хьагъундэкъо Рустем дышъэ сыхьатыр Б. Мудранэм фигъэшъошагъ. Адыгэ Хасэм ыцIэкIэ ЛIымыщэкъо Рэмэзан спортсменым фэгушIуагъ, шIухьафтын фишIыгъ. ПашIо Алый, Мерэм Анзор, кг 60, ящэнэрэх.

ШъэоцIыкIу Айдэмыр, кг 81-рэ, апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Тиреспубликэ щыщхэу Ордэн Заур, Тулпэрэ Айдэмыр мы купым ящэнэрэ щыхъугъэх.

Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, ятIонэрэ хъугъэ. Мэлыщэ Ахьмэд, кг 100-м къехъу, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм сомэ мин 25-рэ зырыз, ятIонэрэр зыхьыгъэм мин 20, я 3-рэр зыхьыгъэхэм мини 10 зырыз шIухьафтын афашIыгъ. Кобл Якъубэ иунагъо ыгъэнэфэгъэ шIухьафтынхэри бэнакIохэм аратыжьыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщытетхыгъэх.

Официальный сайт республиканской газеты «Адыгэ макъ» 14.06.2017 г.:http://www.adygvoice.ru/wp/унэшхор-зэiукiэпiэшiу-тфэхъугъ/

Комментарии запрещены.

Биография

Хасанов Мурат Русланович

родился 10 декабря 1970 года в ауле Егерухай, Кошехабль­ского района, Краснодар­ского края.
С 1984 года начал заниматься борьбой дзюдо - самбо, за карьеру спортсмена принял участие во множестве соревнований всероссийского и международного уровня, и стал победителем 19 чемпионатов России, 7 чемпионатов Европы, 11 чемпионатов мира и 8 кубков мира по самбо, а также является бронзовым призером Чемпионата СССР, бронзовым призером кубка мира, чемпионом России по дзюдо. Подробнее