Зэнэкъокъур дэгъоу зэхащэщт

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэхьэрэ кIэух зэIукIэгъухэр щылэ мазэм и 15-м стадионэу «Юностым» щыкIуагъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

КIэуххэр

Апшъэрэ купым хэтхэр зэрешIагъэхэр зэтэгъапшэх:

«Ошъутен-2» — «Кощхьабл» — 5:1, СШОР — «Ошъутен» — 0:11, «Урожай» — «Щагъдый» — 4:3, «Мыекъуапэ — МГГТК — 6:2, «Картонтар» — «ЧIыгушъхь» — 3:5.

DSC_1335КIэух зэIукIэгъухэм уяплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэх. Команди 4 апэ итыгъэр, ау хагъэунэфыкIырэ чIыпIэу ахьыщтыр зыфэдэр зыми ышIэщтыгъэп. «Ошъутенэм» дэгъоу зигъэхьазырыгъ. Шъыпкъэ, СШОР-м хэт ешIакIохэм ащыщхэр ныбджэгъу ешIэгъухэм ахэлэжьэнхэу «Зэкъошныгъэм» итренерхэр къяджагъэх. Ащ къыхэкIэу СШОР-р «Ошъутенэм» дэгъоу дешIэн ылъэкIыгъэп, текIоныгъэр къыдэзыхыгъэ «Ошъутенэм» апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

«Урожаим» ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыным фэшI «Щагъдыим» текIон фэягъэ. «Щагъдыим» гугъэ имыIэу щытыгъэп. «Урожаим» зытекIокIэ, ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыщтыгъэ. КъэлэпчъэIутхэу Станислав Меланченкэмрэ Алексей Саяпинымрэ цыхьэшIэгъоу ешIэщтыгъэх, ау Iэгуаор хъагъэм ашIурадзэуи уахътэ къыхэкIыщтыгъ. «Урожаим» къыхэщыщтыгъ Сергей Мирошниченкэр. Ар ухъумакIоу щытми, ыпэкIэ илъынэу игъо ифэщтыгъ. ГъогогъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Пчъагъэр 1:0-у, 2:1-у, 4:2-у къыхэкIыгъ. «Щагъдыим» къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, 4:3-у пчъагъэр зэхъум, зэIукIэгъур нахь гъэшIэгъон хъугъэ. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъум нэс ешIэгъум къырыкIощтыр къэшIэгъоягъ.

«Мыекъуапэр» МГГТК-м зэрэтекIуагъэм дакIоу, Николай Бояринцевым къэлапчъэм Iэгуаор заулэрэ дидзагъ, «Бомбардир анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр фагъэшъошагъ.

Зэфэхьысыжьхэр

Апшъэрэ купым командэхэм чIыпIэу къыщыдахыгъэхэм шъузэпяплъ.

«Ошъутен» — 22

«Урожай» — 21

«Мыекъуапэ» — 21

«Щагъдый» — 17

«ЧIыгушъхь» — 16

«Картонтар» — 13

«Ошъутен-2» — 10

«Кощхьабл» — 6

СШОР — 4

МГГТК — 0.

ЯтIонэрэ купыр

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр:

«Кавказ»

«Спортмастер»

«Спарта».

Ящэнэрэ купыр

«Дорожник»

СК «Ошъутен»

Биба.

АфэгушIуагъэх

Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Александр Наролиныр къалэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьагъэхэм гущыIэ фабэхэр къафиIуагъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм къафэгушIуагъ. Футбол ешIэхэзэ физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм, спортым пIуныгъэ мэхьанэу иIэм зыкъызэриIэтырэр хагъэунэфыкIыгъэх.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэу, спорт псэуалъэхэм футбол ащешIэхэрэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм дакIоу, кIэлэеджакIохэм, ныбжьыкIэхэм щысэшIу афэхъух.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Пэнэшъу Мыхьамодэ зэIукIэгъухэр зезыщагъэхэм яшIушIагъэ хигъэунэфыкIыгъ. Опытышхо зиIэ Сергей Двойниковыр судья анахь дэгъукIэ алъытагъ.

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 ичемпионэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьэсанэкъо Мурат, Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Муратэ, ащ игуадзэу Андрей Бородин, Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневыр, нэмыкIхэри зэхахьэм хэлэжьагъэх, футболистхэмрэ командэхэмрэ шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

«Ошъутенэм» хэтэу Ираклий Берайя футболист анахь дэгъоу зэнэкъокъум щалъытагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэр «Мыекъуапэм» ифутболистэу Николай Бояринцевыр ары, гъогогъу 17 хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. КъэлэпчъэIут анахь дэгъур Алексей Саяпиныр ары — «Урожай».

ЯтIонэрэ купыр

Александр Буниныр «Спартэм» хэтэу ыпэкIэ анахь дэгъоу щешIагъ, «Спортмастерым» ифутболистэу Пэнэшъу Тимур ешIэкIо анахь дэгъу, «Кавказым» икъэлэпчъэIутэу Къулэ Бислъан иIэпэIэсэныгъэкIэ ешIакIохэм къахагъэщыгъ.

Ящэнэрэ купыр

Спорт клубэу «Ошъутенэм» хэтэу Сергей Безуховыр ыпэкIэ анахь дэгъоу щешIагъ. «Дорожникым» хэтэу Владимир Зайцевыр ешIэкIо анахь дэгъу. ТхьакIущынэ Ибрахьимэ «Регион» къэлэпчъэIут анахь дэгъу.

Зезыщагъэхэр

— ФутболымкIэ судьяхэу Сергей Двойниковым, Игорь Калиниченкэм, Максим Васильченкэм, Шэуджэн Хьасанбый, Вадим Манашировым тафэраз, ешIэгъухэр дэгъоу зэращагъэх, — къыщиIуагъ зэхахьэм зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Пэнэшъу Мыхьамодэ.

ЕплъыкIэхэр

Гъонэжьыкъо Азэмат — «Ошъутенэм» иешIакIу:

— Сигуапэу зэнэкъокъум сыщешIагъ, апэрэ чIыпIэр къызэрэдэтхыгъэм фэшI сэгушIо. «Торпедо» Москва сыхэтэу Урысыем изэIукIэгъухэм сахэлэжьэщт.

Сергей Мирошниченко — зэнэкъокъум анахь дэгъоу щешIагъэхэм ащыщ.

— «Урожаим»  илъэс къэс сыщешIэ. КIымэфэ футболыр сшIогъэшIэгъон.

«Урожаим» итренер шъхьаIэу Александр Матусьян, ешIакIохэу А. Ушениным, Д. Павловым, Р. Хьабэчырым, къэлэпчъэIутэу А. Саяпиным, нэмыкIхэм къызэрэтаIуагъэу, апэрэ чIыпIэм фэбэнагъэх. Анахь лъэшхэм атекIуагъэх, ау «Картонтарэм», «ЧIыгушъхьэм» ашIокIыгъэхэп.

Игорь Калиниченко — судья.

— Зэнэкъокъум командэ 50, ешIэкIо 800 фэдиз хэлэжьагъ. Спортым лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэфещэх.

— Адыгеим испорт псэуалъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ, — къытиIуагъ Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьэсанэкъо Муратэ. — Физкультурэмрэ спортымрэ республикэм тапэкIи нахь зыщаушъомбгъуным тыпылъыщт.

— Ираклий Берайя, Петр Ситниковыр, Хьатитэ Алый, Артем Казаковыр, Тхьаркъохъо Казбек, Гъонэжьыкъо Азэмат, Щыко Руслъан, нэмыкIхэри тикомандэ дэгъоу щешIагъэх, — къеIуатэ «Ошъутенэм» итренерэу Мэзлэукъо Арсен. — Тхьаегъэпсэух зэхэщакIохэр.

— КIымэфэ футболыр зэнэкъокъу гъэшIэгъон, тигуапэу зэIукIэгъухэм тяплъыгъ, зэхэщакIохэм «тхьашъуегъэпсэу» ятэIожьы, — къытаIуагъ Хьакъунэ Нурбый, ЕмтIылъ Юсыф, Владимир Гапон, Хъунэ Аслъан, нэмыкIхэми.

 

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр стадионэу «Юностым» къыщытетхыгъэх.

Официальный сайт республиканской газеты «Адыгэ макъ» 17.01.2017 г.: http://www.adygvoice.ru/wp/зэнэкъокъур-дэгъоу-зэхащэщт/

Комментарии запрещены.

Биография

Хасанов Мурат Русланович

родился 10 декабря 1970 года в ауле Егерухай, Кошехабль­ского района, Краснодар­ского края.
С 1984 года начал заниматься борьбой дзюдо - самбо, за карьеру спортсмена принял участие во множестве соревнований всероссийского и международного уровня, и стал победителем 19 чемпионатов России, 7 чемпионатов Европы, 11 чемпионатов мира и 8 кубков мира по самбо, а также является бронзовым призером Чемпионата СССР, бронзовым призером кубка мира, чемпионом России по дзюдо. Подробнее