НыбжьыкIэхэм яушэтыпI

Урысыем и Къыблэ шъолъыр дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 ичемпионэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэхэу Арсен Галстян, Мудрэнэ Бислъан, республикэм физкультурэмрэ  спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, ащ игуадзэу Андрей Бородин, нэмыкI спортсмен цIэрыIохэр, тренерхэр зэнэкъокъухэм яплъыгъэх, спортсменхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

DSC_0534Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх. ПашIо Алый, кг 60, дышъэ медалыр къыдихыгъ. Тренерхэр Нэпсэу Бислъанрэ Акъущэ Бислъанрэ. Краснодар краим илIыкIоу Блый Аюбэ ятIонэрэ хъугъэ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Псеун Мурат спортсмен ныбжьыкIэм ипащ.

Республикэм инарт шъаохэу Тулпэрэ Ахъмэтрэ Щыгъущэ Амиррэ, кг 66-рэ, финалым щызэIукIагъэх. А. Тулпарэм апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Беданэкъо Байзэт. А. Щыгъущэм ипащэх тренер-кIэлэегъаджэхэу Беданэкъо Рэмэзанрэ Роман Оробцовымрэ.DSC_0542

Килограмм 73-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп Краснодар краим ибэнакIохэр нахь щылъэшыгъэх. Адыгеим щыщхэу Олег Саниныр ящэнэрэ, Сардион Липаридзе я 8-рэ хъугъэх.

Сэнаущыгъэр, кIуачIэр нахь зыщагъэфедэхэрэ купхэм ащыщэу кг 81-м нэс къэзыщэчыхэрэм Краснодар краим ибатырэу Руслан Дудниковыр щатекIуагъ. Ордэн Заур ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэр Беданэкъо Рэмэзанрэ Шъынэхъо Муратрэ. Краснодар краим фэбэнагъэхэу Къэгъэзэжь Руслъан я 3-рэ, Тхьаркъохъо Казбек я 6-рэ, Ростов хэкум икомандэ хэтэу Къушъхьэ Джамболэт я 5-рэ хъугъэх.

Кобл ТIахьир, кг 90-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Нэпсэу Бислъан. Михаил Мишиныр ятфэнэрэ хъугъэ, Роман Оробцовым егъасэ. Бастэ Ислъам, кг 100, яхэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Килограмми 100-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп Краснодар краим ибатырэу Руслан Шахбазовым IэпэIэсэныгъэ ин къыщигъэлъэгъуагъ, хэпшIыкIэу зэкIэми анахь лъэшыгъ. Адыгеим щыщхэр мы купым щыбэнагъэхэп.

Пшъашъэхэм язэIукIэгъухэр

Мария Дорофеевар, кг 48-рэ, иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ, алырэгъум бэнэгъухэр дахэу щырихыгъэх, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Краснодар краим пшъашъэр щыщ. Адыгеим щапIугъэ Дарья Ищенкэр ящэнэрэ хъугъэ, пащэр Игорь Вержбицкий.

Къэлэбый Рузанэ, кг 52-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ, тренерыр Роман Оробцов. Рузанэ иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъон ылъэкIыщт. псынкIэу хэкIыпIэшIухэр къегъотых.

Нэгъуцу Даннэ, кг 57-рэ, дышъэ медалыр къыдихыгъ. Тренерхэр Д. Нэгъуцумрэ З. Шъхьэлахъомрэ. Даннэ Краснодар краим икъуаджэу Агуе щыщ, спорт унагъом щапIугъ. Дзюдор шIогъэшIэгъон. Адыгеим ибэнакIохэу Светлана Иушинар ящэнэрэ, Анжелика Гунько ятфэнэрэ хъугъэх.

Адыгеим щыщэу Надежда Лоцман, кг 63-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Игорь Вержбицкий. Килограмм 78-м къехъухэрэм якуп Краснодар краим щыщхэр щызэнэкъокъугъэх, Кристина Усовам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Килограмм 70-рэ, 78-рэ, ащ къехъухэрэм Адыгеим ипшъашъэхэр ахэтыгъэхэп.

Зэфэхьысыжьхэр

DSC_0590Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Мурат Тебуевым зэрилъытэрэмкIэ, зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх. Спортым щыцIэрыIохэу Хьасанэкъо Муратэ, Арсен Галстян, Мудрэнэ Бислъан, Емыж Арамбый, Алхъо Сыхьатбый, Рудольф Бабоян, Беданэкъохэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, нэмыкIхэри бэнакIохэм аIукIагъэх, физкультурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным тегущыIагъэх.

— СинэIуасэхэм, спортым ныбджэгъу къыщысфэхъугъэхэм, Мыекъуапэ кIэлэегъаджэу щысиIагъэхэм, дзюдор зышIогъэшIэгъонхэм саIукIагъ, — къытиIуагъ Мудрэнэ Бислъан.

Физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр, тренер-кIэлэегъаджэхэу Бастэ Сэлым, Хьэшхъуанэкъо Айвар, Нэпсэу Бислъан анахьэу къыхагъэщыгъэр ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоныр япшъэрылъ шъхьаIэу зэралъытэрэр ары.

— Апэрэ чIыпIэр къызэрэдэсхыгъэм фэшI тренерхэм «тхьашъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу. Урысыем икIэух зэIукIэгъухэм зафэзгъэхьазырыщт, — игупшысэхэм тащигъэгъозагъ ПашIо Алый.

— Фэдз сыщыщ, Мыекъуапэ зыщызгъэсагъ, Ермэлхьаблэ Iоф щысэшIэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, Европэм самбэмкIэ ичемпионэу Псеун Мурат. — Рио-де-Жанейро щыкIогъэ Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэхэу Виктория Калининамрэ Мудрэнэ Бислъанрэ Мыекъуапэ къырагъэблагъэхи, дахэу зэрапэгъокIыгъэхэр, адыгэ джэгоу Правительствэм и Унэ ыпашъхьэ щызэхащагъэр егъашIи сщыгъупшэжьыщтэп.

Хьажэкъо Мэдинэ Шапсыгъэ шъолъырым щэпсэу, зэнэкъокъум щилъэгъугъэр зэфихьысыжьыгъ. Адыгеим испорт псэуалъэхэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэм мэхьэнэ ин иIэу елъытэ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ кIалэхэр, финалым щыбэнэгъэ пшъашъэхэр Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъоу гъэтхэпэ мазэм къалэу Кемерово щыкIощтым хэлэжьэщтых.

Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщытетхыгъэх.

Официальный сайт республиканской газеты «Адыгэ макъ» 14.02.2017 г.:http://www.adygvoice.ru/wp/ныбжьыкiэхэм-яушэтыпi-2/

Комментарии запрещены.

Биография

Хасанов Мурат Русланович

родился 10 декабря 1970 года в ауле Егерухай, Кошехабль­ского района, Краснодар­ского края.
С 1984 года начал заниматься борьбой дзюдо - самбо, за карьеру спортсмена принял участие во множестве соревнований всероссийского и международного уровня, и стал победителем 19 чемпионатов России, 7 чемпионатов Европы, 11 чемпионатов мира и 8 кубков мира по самбо, а также является бронзовым призером Чемпионата СССР, бронзовым призером кубка мира, чемпионом России по дзюдо. Подробнее