НахьышIум тыфэкIо

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэ Хьасанэкъо Мурат джырэблагъэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Адыгэ Республикэм спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъу инхэр щызэхащэх, — къеIуатэ Хьасанэкъо Мурат. — Аужырэ илъэсхэм Адыгеим спорт псэолъабэ къыщызэIуахыгъ.

— Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ стадиони 3, спорт Унэшхуи 4, нэмыкIхэри щагъэпсыгъэх.

IMG_3085— Спорт щэрыуапIэу Мыекъуапэ икъыблэ дэхьапIэ къыщызэIуахыгъэм фэдэ Урысыешхом итэп. Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэхэ командэхэм егъэджэпIэ-зыгъэсапIэ афэхъущт. Спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» зэнэкъокъубэ щэкIо. Псы спортым зыфэзыгъасэхэрэм псэолъакIэхэр афашIыгъэх.

— Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом дзюдомкIэ, гандболымкIэ, спорт гимнастикэмкIэ, фэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъухэр щызэхащэх.

— Кобл Якъубэ кIэщакIо зыфэхъугъэ спорт Унэшхоу Мыекъуапэ щагъэпсыгъэр итеплъэкIэ дахэ. Хэгъэгу зэнэкъокъу инхэр щызэхащэх.

— Мурат, мэкъуогъум и 15 — 16-м Урысыем ия VII-рэ спорт зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ дзюдомкIэ щыкIощтых.

— СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ шIэжь зэнэкъокъур фэгъэхьыгъ. ДзюдомкIэ бэнакIохэм ямызакъоу, Кобл Якъубэ Iоф дэзышIагъэхэр, спортым щыцIэрыIохэр, шIэжьыр зыгъэлъапIэхэрэр зэхахьэм хэлэжьэщтых.

— Къэралыгъо Думэм идепутатэу ущыт. ШъуизэIукIэгъухэм спортым ехьылIагъэхэ Iофыгъохэу къащышъуIэтыхэрэм Адыгеим ыцIэ къыщыраIорэба?

— ТизэдэгущыIэгъу къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, спорт псэуалъэхэр тиреспубликэ зэрэщашIыхэрэм мэхьанэ ин етэты. НахьыпэкIэ спорт Унэшхо тимыIагъэми, дунаим, Европэм, Олимпиадэ джэгунхэм медальхэр къащахьыщтыгъэх. Опытэу щыIэр нахьышIоу зэрэдгъэфедэщтыр ары непэ тызэгупшысэрэр.

— ДзюдомкIэ судьяу Бэрзэдж Светланэ Налщык щэпсэу. Адыгеим испортсменхэм ар алъэплъэ. Зэкъош республикэхэр зэрэзэлъыкIохэрэм имэхьанэ зыкъиIэтыгъэу елъытэ.

— Сэри ащ десэгъаштэ. Адыгэ быракъым чIэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыхэу сэлъэгъух. Къэбэртэе-Бэлъкъарым къыщыхъугъэхэу Адыгеим щагъэсагъэхэм Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим изэнэкъокъухэм дышъэр къащахьыгъ. Тао Хьэсанбый Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаI. Спортышхом нэмыкIхэри щылъыкIотагъэх.

— Мурат, Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэу сыда джыри тигъэзетеджэхэм къяпIо пшIоигъор?

— Адыгэ Республикэм иIэшъхьэтетхэм спортым зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Iофыгъуабэ агъэцакIэ. IэнатIэу сызыIутыр къыдэслъытэзэ, Адыгеим испорт изыкъегъэIэтын сиIахь хэсшIыхьащт. Спортым лъэпкъхэр зэфещэх, псауныгъэр егъэпытэ. Сыфай физкультурэм пыщагъэхэм япчъагъэ хэхъонэу, ящыIэныгъэ нахьышIу хъунэу.

Сурэтым итхэр: Хьасанэкъо Муратрэ Бэрзэдж Светланэрэ зэнэкъокъум гъэхъагъэ щызышIыгъэхэм афэгушIох.

Официальный сайт республиканской газеты «Адыгэ макъ» 11.06.2019 г.: https://www.adygvoice.ru/wp/нахьышiум-тыфэкiо/

Комментарии запрещены.

Биография

Хасанов Мурат Русланович

родился 10 декабря 1970 года в ауле Егерухай, Кошехабль­ского района, Краснодар­ского края.
С 1984 года начал заниматься борьбой дзюдо - самбо, за карьеру спортсмена принял участие во множестве соревнований всероссийского и международного уровня, и стал победителем 19 чемпионатов России, 7 чемпионатов Европы, 11 чемпионатов мира и 8 кубков мира по самбо, а также является бронзовым призером Чемпионата СССР, бронзовым призером кубка мира, чемпионом России по дзюдо. Подробнее