ЛIэужхэм язэхэщакIо тегъэгушхо

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Парламентымрэ Правительствэмрэ кIэщакIо фэхъухи, Хьасанэкъо Муратэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэшхо самбэмкIэ апэрэу Мыекъуапэ щызэхащагъ. Урысыем икомандэ 16 бэнэпIэ алырэгъум щызэнэкъокъугъ.

Республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» тIысыпIэ нэкI иIэжьэп. ЗэIукIэгъухэр рагъэжьэнхэмкIэ джыри уахътэу щыIэр макIэп. Адыгеим щызэлъашIэхэрэ тренерхэу, кIэлэегъаджэхэу, спортым Iоф щызышIэхэу тинэплъэгъу итхэр нэгушIох, къэбар гъэшIэгъонхэр къаIуатэх. КIое Хьазрэт, Беданэкъохэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, Мэрэтыкъо Сахьид, Емыж Арамбый, БжьэшIо Рэмэзанэ, Джармэкъо Нурбый, Кобл Заид, Делэкъо Адамэ, Анатолий Лелюк, Борсэ Астемир, Рудольф Бабоян, Хьэпэе Хьамидэ, ГуIэтыжь Хъалидэ, Хьакурынэ Дамир, нэмыкIхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Зэхахьэр мэфэкI мафэу алъытэ, ягуапэу хэлажьэх.

Зэнэкъокъухэм ясудья шъхьаIэу В. Зотовыр Саратов хэкум къикIыгъ.

— Тэ, судьяхэм, нэбгырэ 24-рэ тэхъу, — къыIуагъ В. Зотовым. — Хьасанэкъо Муратэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур дахэу зэхащагъ. Спортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ къызэрагъэлъагъорэм тигуапэу тылъыплъэщт, анахь лъэшхэр къахэдгъэщыщтых.dsc_0151-1

— Хьасанэкъо Муратэ синыбджэгъу, хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ тыхэтэу зэIукIэгъухэм тахэлажьэщтыгъ, — тизэдэгущыIэгъу къыхэлажьэ дунаим гъогогъуитфэ самбэмкIэ ичемпионэу Гусеин Хайбулаевыр. — Мыекъуапэ щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэр спортым изакъоп зэпхыгъэхэр. НыбжьыкIэхэм пIуныгъэ IофшIэнэу адызетхьэрэм занкIэу епхыгъэу щыт. Тхьаегъэпсэух зэхэщакIохэр.

Щытхъур фаIо

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу ТIэшъу Светланэрэ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юнысрэ пчыхьэзэхахьэр зэращэзэ, хьакIэхэм, зэнэкъокъум  хэлажьэхэрэм къатегущыIагъэх.

dsc_0088Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар ти ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Правительствэм ацIэкIэ зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ. Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 идышъэ медальхэр къыдэзыхыгъэ Хьасанэкъо Муратэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум лIэуж зэфэшъхьафхэр зэрэзэфищагъэхэр, уихэгъэгу, укъызыщыхъугъэ чIыгур шIу плъэгъунхэмкIэ зэхахьэм мэхьэнэ ин зэриIэр Н. Широковам игущыIэ къыщыхигъэщыгъэх.

Алырэгъум щыжъоркъ

1999 — 2000-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу алырэ-

гъум щызэбэныгъэх. Командэхэр къыздикIыгъэхэр: Верхняя Пшыма, Волгоград, Иваново, Ростов, Саратов хэкухэр, Кинешма, Краснодар, Ставрополь крайхэр, Москва, Санкт-Петербург, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэ-сыр, Татарстан, Чэчэныр, Къалмыкъыр, Адыгеир.

Медальхэр къыдэзыхыгъэхэр

НакI Айдэмыр, кг 48-рэ, Адыгеим щыщ, тренерхэр Н. Джармэкъу, Р. Джармэкъу. А. Данельян ятIонэрэ хъугъэ, Краснодар край.

ЛIышэ Хьарун, кг 52-рэ, Краснодар край, тренерыр Псэунэ Мурат. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренер, Фэдз щыщ. Краснодар краим икомандэ хэтэу Хьабэхъу Амир ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

ЦIыкIу Рэмэзан, кг 52-рэ, Адыгэ Республикэм ибэнакIу, тренерыр Шъэумэн Байзэт. Денис Пастернак ятIонэрэ, Бэгугъэ Руслъан ящэнэрэ хъугъэх.

Вагинак Тоноян, кг 65-рэ, Краснодар край, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Къэрэщэе-Щэрджэсым щыщэу Щамил Гаппоевыр ятIонэрэ, С.-Петербург къикIыгъэ М. Омаракаевыр ящэнэрэ хъугъэх.dsc_0110

Георгий Маркарьян, кг 70-рэ, Краснодар край, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тиреспубликэ щыщхэу Еутых Рэмэзан ятIонэрэ, ХьакIэмызэ Айтэч ящэнэрэ хъугъэх.

Никита Тараненко, кг 75-рэ, Краснодар край, чемпион хъугъэ, ЛIыIужъу Азмэтрэ Натхъо Анзоррэ тыжьын ыкIи джэрз медальхэр тиреспубликэ къыфахьыгъэх.

Арам Овосян, кг 81-рэ, Краснодар край, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Делэкъо Ислъам, ятIонэрэ, Къэбэхьэ Мурадин  ящэнэрэ хъугъэх, тиреспубликэ ибэнакIох.

Бэрдэкъо Рэмэзан, кг 87-рэ, Ставрополь край, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. ТхьакIущынэ Адамэ ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Уджыхъу Юныс ящэнэрэ хъугъэ.

Акопян Варкез, онтэгъугъэ зэфэшъхьафхэр зиIэмэ якуп, текIоныгъэр къыдихыгъ, Адыгеим ибэнакIу, тренерыр Хьакурынэ Дамир. Верхняя Пышма, Волгоград, Къэбэртэе-Бэлъкъарым яспортсменхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

КъэшъокIо купхэу «Налмэсыр», «Мыекъуапэ инэфылъэхэр» зэхахьэм щыуджыгъэх. Спортым щыцIэрыIохэм ямызакъоу, хабзэм икъулыкъушIэхэу Iащэ Мухьамэд, Мэрэтыкъо Рустем, Къулэ Мыхьамэт, нэмыкIхэри хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Къэрэщэе-Щэрджэсым и Премьер-министрэ игуадзэу Ожъ Муратэ пчэгум къихьи, бэнакIохэм къафэгушIуагъ.

Наталья Широковам зэхахьэм икIэух къызэрэщиIуагъэу, зэнэкъокъур дэгъоу кIуагъэ, илъэс къэс зэхащэн ямурад. Хьасанэкъо Муратэ зэхэщакIохэм, спортсменхэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIожьыгъ.dsc_0063

Илъэс къэс зэхащэщт спорт зэIукIэгъоу Хьасанэкъо Муратэ фэгъэхьыгъэм нахь зиушъомбгъунэу фэтэIо. Еджэркъуае щапIуи, дунаим цIэрыIо щыхъугъэ М. Хьасанэкъор нарт бэгъашIэмэ ащыщ хъунэу, Адыгэ Республикэм ищытхъу тапэкIи нахь лъагэу ыIэтынэу тыфэлъаIо. Опсэу, Мурат, Тхьэм насыпышIо уешI.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх

Официальный сайт республиканской газеты «Адыгэ макъ» 14.12.2016г.:http://www.adygvoice.ru/wp/лiэужхэм-язэхэщакiо-тегъэгушхо/

Комментарии запрещены.

Биография

Хасанов Мурат Русланович

родился 10 декабря 1970 года в ауле Егерухай, Кошехабль­ского района, Краснодар­ского края.
С 1984 года начал заниматься борьбой дзюдо - самбо, за карьеру спортсмена принял участие во множестве соревнований всероссийского и международного уровня, и стал победителем 19 чемпионатов России, 7 чемпионатов Европы, 11 чемпионатов мира и 8 кубков мира по самбо, а также является бронзовым призером Чемпионата СССР, бронзовым призером кубка мира, чемпионом России по дзюдо. Подробнее