Зиушъомбгъунэу фэтэIо

ДзюдомкIэ ветеранхэм язэнэкъокъу апэрэу Мыекъуапэ щызэхащагъ. Новороссийскэ, Ермэлхьаблэ, ТIуапсэ, Воронеж, Адыгеим ябэнакIохэу илъэс 35-м зыныбжь къехъугъэхэр алырэгъум щызэIукIагъэх. Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ Iофтхьабзэр фэгъэхьыгъагъ.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медалыр дзюдомкIэ къащыдэзыхыгъэу Владимир Невзоровым ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхо зэтегъэпсыхьагъэу Мыекъуапэ дэтым зэнэкъокъур щызэхащагъ. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» ипащэу Джармэкъо Юсыф, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, Адыгеим щыпсэурэ урымхэм яобщественнэ движениеу «Аргом» итхьаматэу Аристотель Спировыр, Олимпиадэ джэгунхэу Москва щыIагъэхэм джэрз медалыр къащыдэзыхыгъэу, Урысыем дзюдомкIэ ифедерацие ипащэ спорт зэнэкъокъухэм язэхэщэнкIэ игуадзэу Емыж Арамбый, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэ медальхэр къыщыдэзыхыгъэу Хьасанэкъо Мурат зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

IMG_6968Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъукIэ алъытэгъэ Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт еджапIэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу КIуае Хьазрэт зэхахьэм къызэрэщытиIуагъэу, бэнакIохэм якIэлэгъум гъэхъагъэу спортышхом щашIыгъэм тегъэгушхо. Адыгеим ибэнакIохэм медалэу къыдахыгъэм фэдиз зыфамыгъэшъошэгъэ къэралыгъо пшIы пчъагъэхэр дунаим тетых.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ кIэщакIо зыфэхъугъэ зэнэкъокъур илъэс къэс зэхащэ зэрашIоигъор лъэшэу тигуапэ. Дунэе турнир хъущтэу къытэзыIуагъэхэри къахэкIыгъэх.

ЗэIукIэгъухэр

1962 — 2972-рэ илъэсхэм къэхъугъэ хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр бэ мэхъух: Хъущт Руслъан, кг 60, Ахътэо Руслъан, кг 71-рэ, Зезэрэхьэ Азэмат, кг 78-рэ, ХыдзэлI Мурат, кг 86-рэ, Джумбер Липаридзе, кг 95-рэ, онтэгъугъэ зэфэшъхьаф зиIэхэм якуп — Джон Липаридзе.

ЯтIонэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр: Василий Фокин, Джон Липаридзе, Ныбэ Джамболэт, Джумбер Липаридзе, ПIатIыкъо Мурат.

1950 — 1961-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэм язэнэкъокъу: Къуекъо Аслъан, кг 60, Къуижъ Къасим, кг 73-рэ, Болэкъо Налбый, кг 78-рэ, Мамый Казбек, кг 86-рэ, ЦубытI Адам, кг 95-рэ, ПIатIыкъо Мурат, кг 95-м къехъу, зэкIэми апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

1973 — 1983-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэм язэIукIэгъухэм ащытекIуагъэхэр: Шъэумэн Руслъан, кг 60, Анатолий Юровский, кг 65-рэ, Шыбзыхъо Руслъан, кг 71-рэ, Нэныжъ Азэмат, кг 78-рэ, Игорь Куров, кг 86-рэ, Евгений Тертычный, кг 95-рэ, Набэкъо Байзэт, кг 95-м къехъу.

ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр зыхьыгъэхэм ащыщых Геворг Атоян, Едыдж Аслъан, Шыцуехьэ Нурбый, Зэфэс Рустам, Мэрэтыкъо Мухьарбый, Жанэ Руслъан, Мэлэхъо Руслъан, КIыкI Эдуард, Бгъуашэ Зураб, Къазый Заур, Шыцуехьэ Руслъан, НэмытIэкъо Аслъан, Юрий Пчелиныр, Хьабэхъу Азэмат, Хьасаныкъо Айдэмыр, Дэргушъэо Адам.

Липаридзе зэшхэр зэрэзэбэныгъэхэр, Новороссийскэ къикIыгъэ Евгений Тертычнэм иIэпэIэсэныгъэ, Воронеж щыпсэурэ Юрий Пчелиным, ТIуапсэ ибатырэу Анатолий Юровскэм, нэмыкIхэм ябэнакIэ тшIогъэшIэгъоныгъ. Ветеранхэм ябэнэкIо ныбжьыкIэхэр, кIэлэцIыкIухэр лъыплъагъэх. Ащ фэдэ зэнэкъокъухэм якIэщакIохэм тафэраз, шIоу щыIэр къадэхъунэу афэтэIо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый

Официальный сайт республиканской газеты «Адыгэ макъ» 28.02.2018 г.: http://www.adygvoice.ru/wp/зиушъомбгъунэу-фэтэiо/

Комментарии запрещены.

Биография

Хасанов Мурат Русланович

родился 10 декабря 1970 года в ауле Егерухай, Кошехабль­ского района, Краснодар­ского края.
С 1984 года начал заниматься борьбой дзюдо - самбо, за карьеру спортсмена принял участие во множестве соревнований всероссийского и международного уровня, и стал победителем 19 чемпионатов России, 7 чемпионатов Европы, 11 чемпионатов мира и 8 кубков мира по самбо, а также является бронзовым призером Чемпионата СССР, бронзовым призером кубка мира, чемпионом России по дзюдо. Подробнее